Akcja protestacyjna represjonowanych w Warszawie – 5 marca 2020

Od lat do władz kierowane są wnioski i postulaty mające na celu poprawę sytuacji bytowej osób represjonowanych w PRL z powodów politycznych żyjących w bardzo trudnych warunkach. Te złe warunki spowodowane zostały represjami i następnie dyskryminacją prawną w tym rentowo-emerytalną.

W kwietniu ub. roku kilkanaście organizacji skupiających osoby represjonowane opracowało od dawna postulowane wnioski do nowelizacji ustawy o działaczach opozycji… Akcja nasilała się w związku z ogromnym zainteresowaniem środowiska i w listopadzie 2019r. zostały ponownie skierowane do władz. Pierwszy punkt określa, że: „osobom uprawnionym będącym emerytami przyznaje się miesięczną emeryturę w wysokości równej średniej płacy krajowej brutto. Kwota ta ulega aktualizacji przy każdorazowej zmianie wysokości średniej płacy krajowej brutto”. Była to propozycja Z. Romaszewskiej, którą zgłosiła w 2015 w Instytucie Historycznym IPN w Warszawie na spotkaniu z ponad 100-osobową grupą represjonowanych.

Konstytucja RP określa, że weteranem jest osoba, która na wcześniejszym etapie swego życia aktywnie uczestniczyła w określonym procesie historycznym tj. w walce o niepodległośćWeterani, to uczestnicy walk, a więc działań łączących się z użyciem siły – choćby przez jedną ze stron – i niosących realne ryzyko utraty życia bądź zdrowia gdzie wśród ich uczestników pojawiają się także ofiaryodnosi się to do pozostałych okresów historii Polski … który … nakazuje wyjście poza daty II wojny światowej, bo walka o niepodległość i suwerenność Polski toczyła się także w latach późniejszych

Nie ma żadnych podstaw, aby art. 19 odnosił się do uprawnień osób, które – choćby w najbardziej ofiarny sposób – walczyły o niepodległość innych państw czy narodów.

Konstytucja nakłada obowiązek na państwo otoczenia specjalną opieką i troską osób, które na wcześniejszym etapie swojego życia aktywnie uczestniczyły w walce o niepodległość Polski i niepodległość ta została uzyskana w określonym procesie historycznym. Artykuł ten mówi o wyjątkowym i specjalnym traktowaniu osób, które przyczyniły się do uzyskania upragnionej wolności i niepodległości Polski. Stanowi o obowiązku państwa względem osób, które uczestniczyły w walce, a więc w działaniach łączących się z użyciem siły choćby tylko przez jedną
ze stron do upragnionej wolności i niepodległości Polski.

Pomoc tym osobom zgodnie z ustawą zasadniczą, ma mieć wymiar specjalny i zapewniać godny poziom życia, więc intensywność i opieka państwa musi odróżniać się in plus od powszechnego zakresu świadczeń.

Adresatem obowiązków, jakie wynikają {z nakazu konstytucyjnego} jest Rzeczypospolita Polska, więc wszystkie organy władzy publicznej…”.

Intencją ustawodawcy jest więc świadczenie przez państwo polskie godnej satysfakcji moralnej
i rekompensaty materialnej dla osób, które przyczyniły się do odzyskania niepodległego bytu naszego państwa (Komentarz V, rozdz. I „Rzeczpospolita” art. 19, Wydawnictwo Sejmowe, Warszawa 2007).

Tymczasem SB-ekom przywraca się krociowe przywileje, mordercy ks. Jerzego Popiełuszki otrzymują emerytury w wys. ponad 5 tys. zł, a żonie kata „Solidarności” Kiszczaka wypłacana jest emerytura w wysokości ponad 8 tys. zł.

Pan J. Kasprzyk w Siedlcach w czerwcu 2018 r. na spotkaniu z represjonowanymi mówił m.in.: „za tę wolną Polskę poszliście do więzień i obozów internowania… Zwyciężyliście, bo mieliście wiarę w Polskę i sens tego, co czyniliście … Dzięki temu jesteśmy dziś wolni. Dzięki temu Ojczyzna jest wolna i Ojczyzna Wam nigdy nie zapomni … Dziękujemy za to. Drodzy Państwo, Stowarzyszenie, którego rocznicę 20-tą obchodzimy dzisiaj jest doskonałym przykładem, jak troszczyć się i jak realizować w okresie pokoju słowa o solidarności międzyludzkiej. Dzięki temu Stowarzyszeniu, które jest wzorem dla innych … dzięki tak ogromnemu zaangażowaniu Pana Prezesa Janusza Olewińskiego członkowie tego Stowarzyszenia i ci, którzy pozostają w orbicie jego wpływów wiedzą, że nie są sami, że mogą liczyć na wsparcie i pomoc. A z kolei dla nas, którzy w wyniku wyborów sprawujemy władzę w Rzeczypospolitej, takie stowarzyszenia jak to, są bardzo potrzebne po to, aby wskazywać kierunek działania, aby wsłuchiwać się w głos środowiska, w jego potrzeby. Nie do przecenienia jest rola, jaką w ub. roku pełniło Stowarzyszenie i osobiście Pan Prezes, Pan Przewodniczący, kiedy trwała nowelizacja ustawy o działaczach opozycji antykomunistycznej i osobach represjonowanych z powodów politycznychTen postulat, który wielokrotnie zgłaszany jest przez Pana Prezesa {J. Olewińskiego} choćby w mediach, wywiadach, choćby ostatnio w ubiegłym tygodniu (Nasz Dziennik z dnia 1 czerwca 2018 r.}, ten postulat, aby ci, którzy walczyli o wolną Polskę mieli lepszy byt niż ci, którzy ich gnębili … Wierzę głęboko, że tak się stanie.
I mogę też zadeklarować, że jako Urząd ds. Kombatantów i Osób Represjonowanych będziemy te działania i te postulaty wspierać tak, jak czyniliśmy to w roku ubiegłym. Dziękujemy w ten sposób symboliczny nieco, ale jednak za to, że podjęli Państwo trud, walkę i że poszliście też za Ojczyznę do więzień i obozów internowania. Mam nadzieję, że kolejne lata pracy Stowarzyszenia, kolejne lata Państwa aktywności spowodują, że nikt z działaczy opozycji antykomunistycznej nie będzie mógł powiedzieć, że Polska o nim nie pamięta. I będziemy to czynić wspólnie: Stowarzyszenie, Państwo, my – Urząd, Rząd Rzeczypospolitej. Przywrócić musimy właściwe znaczenie słowa „bohater narodowy”. Bohaterami narodowymi jesteście Wy i Wam należy się pomoc Rzeczypospolitej do końca Waszych dni”.

Niestety tzw. rada przy szefie Urzędu Kombatantów potajemnie uchwaliła projekt, aby osoby represjonowane zasłużone dla niepodległości, które w ostatnim stuleciu wywalczyły wolność i niepodległość Polski zaliczyć do „funkcjonariuszy państwa totalitarnego” tj. SB przyznając nam takie same uprawnienia (na podstawie tej samej ustawy). Na dokumencie tej haniebnej uchwały widnieją własnoręczne podpisy członków tejże „rady”.

Środowisko opozycji antykomunistycznej i niepodległościowej z ogromnym oburzeniem przyjęło tę informację do wiadomości.

Podkreślić należy, że pod wnioskami społecznymi podpisy swe złożyło i nadal składa ogromna rzesza represjonowanych. Poparcia udzielił także marszałek Sejmu M. Kuchciński, p. Beata Szydło oraz wiele organizacji pozarządowych.

Z powodu lekceważenia osób zasłużonych dla niepodległości zostaliśmy zmuszeni do podjęcia akcji protestacyjnej w formie pikiety, która odbędzie się dnia 5 marca 2020 r. od godz. 12oo pod Pałacem Prezydenckim przy Krakowskim Przedmieściu.

Akcja ta ma na celu zwrócenie uwagi Prezydentowi RP na bardzo trudne warunki bytu i podjęcie zdecydowanych działań, które zagwarantują życie w godnych warunkach, które zapewnia art. 19 Konstytucji RP.

Zachęcamy osoby represjonowane do włączenia się w tę akcję, ponieważ dotyczy ona bytowych warunków Waszego życia.

Polecamy też link: www.internowani-represjonowani.pl

z up. represjonowanych, Janusz Olewiński — tel. kom.: 504 936 104 www.internowani-represjonowani.pl Ogólnopolskie Stowarzyszenie Internowanych i Represjonowanych ul. Świętojańska 4/1 08-110 Siedlce