Sprawa pomnika AK – c.d. – jak bezkarnie zakpić z Armii Krajowej

Kpiny z Krakowian w sprawie budowy pomnika AK w wykonaniu Jacka Majchrowskiego, wieloletniego członka komunistycznej partii, która była agenturą sowiecką na Polskę. Zaznaczam, że jest on członkiem honorowym Komitetu Budowy Pomnika AK. Nie wystarczyło mu 9 lat na wybudowanie pomnika AK. Teraz za 150 tysięcy zł. chce się dowiedzieć, czy Krakowianie uważają, że na pomnik zasługuje Armia Krajowa.

Lewacy są chyba z tego zadowoleni, a radni z Klubu PiS milczą, mimo że nikt nie otoczył wojskiem Urzędu Miasta Krakowa, stanu wojennego Majchrowski też nie wprowadził, więc nie muszą się bać.  Ale milczą. Patriotyzm mają głęboko zakonspirowany…. O ile się nie mylę, to cały Klub PiS milczy.

Prezydent Miasta Krakowa ogłosił otwarty konkurs ofert oraz nabór na członków komisji konkursowej na realizację w formie powierzenia zadania publicznego w zakresie: działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych”. Tytuł zadania publicznego: „Panel obywatelski na temat formy i miejsca uczczenia pamięci Żołnierzy Armii Krajowej”. Termin składania ofert na realizację zadania publicznego upływa 9 marca br. o godz. 15.00. Termin zgłaszania kandydatów do komisji konkursowej upływa 24  lutego br. o godz. 15.00.

„Panel obywatelski na temat formy i miejsca uczczenia pamięci Żołnierzy Armii Krajowej” – ogłoszenie otwartego konkursu ofert

Prezydent Miasta Krakowa ogłosił otwarty konkurs ofert oraz nabór na członków komisji konkursowej na realizację w formie powierzenia zadania publicznego w zakresie: działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych”. Tytuł zadania publicznego: „Panel obywatelski na temat formy i miejsca uczczenia pamięci Żołnierzy Armii Krajowej”. Termin składania ofert na realizację zadania publicznego upływa 9 marca br. o godz. 15.00. Termin zgłaszania kandydatów do komisji konkursowej upływa 24  lutego br. o godz. 15.00.

 

OGŁOSZENIE

 PREZYDENT MIASTA KRAKOWA

 OGŁASZA OTWARTY KONKURS OFERT ORAZ NABÓR NA CZŁONKÓW/CZŁONKINIE KOMISJI KONKURSOWEJ

 

na realizację w formie powierzenia zadania publicznego w zakresie działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych w zakresie określonym w art. 4 ust. 1 – 32a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

Tytuł zadania publicznego: „Panel obywatelski na temat formy i miejsca uczczenia pamięci Żołnierzy Armii Krajowej”

Komórka realizująca: Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia UMK

Planowana wysokość środków publicznych na realizację zadania: 150 000,00 zł

Termin realizacji zadania: od 1 kwietnia 2020 r. do 30 czerwca 2020 r.

Miejsce realizacji zadania: lokal wskazany przez Zleceniodawcę.

Warunki realizacji zadania publicznego:

Realizacja przedsięwzięcia obejmuje przygotowanie merytoryczne panelu obywatelskiego oraz zasad jego działania zgodnie z poniższymi standardami:

1. Przygotowanie regulaminu panelu obywatelskiego.

2. Przygotowanie scenariusza spotkań panelu oraz zasad prac nad propozycjami rekomendacji

i głosowanie nad nimi.

3. Opracowanie materiałów informacyjnych dla wszystkich stron panelu.

4. Zawarcie i realizacja umowy o usługę cateringową, która w swym zakresie obejmie obsługę wszystkich spotkań w ramach przebiegu panelu obywatelskiego dla nie mniej niż 75 osób.

5. Promocja idei panelu obywatelskiego wśród mieszkańców i mieszkanek Krakowa.

6. Przygotowanie materiałów promocyjnych (projektu grafik, plakatów, ulotek, materiałów informacyjnych) wraz z przeniesieniem praw autorskich na Gminę Miejską Kraków.

7. Pokrycie kosztów ubezpieczenia.

8. Wyłonienie grupy panelistek i panelistów wraz z grupą rezerwową.

9. Bieżący kontakt z wyłonioną grupą panelistek i panelistów wraz z grupą rezerwową.

10. Zawarcie umów cywilno-prawnych z panelistkami i panelistami, wraz z wypłatą diet i wystawieniem rozliczenia PIT.

11. Przeszkolenie panelistów i panelistek w zakresie czym jest panel obywatelski.

12. Dokonanie wyboru grona ekspertów w porozumieniu z Zleceniodawcą.

13. Zawarcie umów cywilno-prawnych z ekspertami i ekspertkami, wraz z wypłatą wynagrodzeń i wystawieniem rozliczenia PIT.

14. Wybór facylitatorów, współpraca z nimi i zawarcie umów cywilno-prawnych, wraz z wypłatą wynagrodzeń i wystawieniem rozliczenia PIT.

15. Zrealizowanie minimum 3 spotkań w ramach przebiegu panelu obywatelskiego w tym spotkania inaugurującego.

16. Koordynacja przebiegu panelu.

17. Wypracowanie rekomendacji panelu.

18. Przygotowanie raportu wynikowego z przebiegu panelu uwzględniającego wytyczne Zamawiającego tj.:

a) opis doboru panelistów i panelistek, stosowne informacje zostaną przedstawione przez Zamawiającego;

b) przebieg moderowanych spotkań;

c) wypracowane rekomendacje;

d) przebieg i wynik głosowania.

19. Zadanie zawarte w ofercie może być realizowane wspólnie przez więcej niż jeden podmiot, jeżeli oferta została złożona wspólnie, zgodnie z art. 14 ust. 2-5 ustawy.

20. Wyłoniony podmiot zobowiązany będzie do zamieszczania we wszystkich drukach i materiałach promocyjnych związanych z realizacją zadania, a także w ogłoszeniach prasowych, reklamach, itp. informacji o tym, że zadanie jest realizowane przy pomocy finansowej Gminy Miejskiej Kraków oraz do zamieszczania w ww. materiałach logotypów wskazanych przez Gminę Miejską Kraków.

21. Wyłoniony podmiot zobowiązany będzie do realizacji zadania w ścisłej współpracy z Referatem ds. Partycypacji i Dialogu Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia Urzędu Miasta Krakowa.

22. Działania promocyjne w ramach zadania muszą uwzględniać system identyfikacji wizualnej stosowany przez Urząd Miasta Krakowa.

23. Wszystkie materiały graficzne powstałe w wyniku realizacji zadania muszą być konsultowane ze wskazanym pracownikiem Referatu ds. Partycypacji i Dialogu przed ich publikacją oraz uzyskać akceptację Dyrektora Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia.

 

Oczekiwany cel zlecanego zadania publicznego:

1. Organizacja panelu obywatelskiego na temat formy i miejsca uczczenia pamięci Żołnierzy Armii Krajowej z udziałem nie mniej niż 60 panelistów i panelistek.

2. Zachęcenie mieszkańców Gminy Miejskiej Kraków do aktywnego udziału w procesie konsultacyjnym jakim jest panel obywatelski.

3. Zapoznanie mieszkańców z działaniami Gminy Miejskiej Kraków na rzecz idei społeczeństwa obywatelskiego w odniesieniu do planowanego przedsięwzięcia jakim jest panel obywatelski.

 

Oczekiwane rezultaty zlecanego zadania publicznego:

1. Przebieg panelu obywatelskiego w formie nie mniej niż 3 spotkań w ramach wydarzenia, przy udziale planowanej liczy panelistów tj. nie mniej niż 60 oraz zaproszonych ekspertów.

2. Uzyskanie zgłoszeń chęci udziału w panelu obywatelskim mieszkańców Gminy Miejskiej Kraków potwierdzone rejestracją.

3. Przeszkolenie nie mniej niż 60 panelistów i panelistek w zakresie czym jest panel obywatelski.

4. Wypracowanie rekomendacji na temat formy i miejsca uczczenia pamięci Żołnierzy Armii Krajowej.

5. Opracowanie dokumentacji zdjęciowej lub filmowej z zrealizowanych działań.

6. Przygotowanie raportu wynikowego z przebiegu panelu.

 

Oferent/Oferenci są zobowiązani do stosowania przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. 2019 poz. 869) oraz rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1).

 

UWAGA: Przed przystąpieniem do opracowywania oferty, należy zapoznać się z obowiązującym Regulaminem przeprowadzania otwartych konkursów ofert w Gminie Miejskiej Kraków, wprowadzonym zarządzeniem nr 661/2019 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 28.03.2019 r. dostępnym w Biuletynie Informacji Publicznej, pod adresem: https://www.bip.krakow.pl/zarzadzenie/2019/661/w_sprawie_wprowadzenia_Regulaminu_przeprowadzania_otwartych_konkursow_ofert_w_Gminie_Miejskiej_Krakow_w_roku_2019.html

ZASADY PRZYZNAWANIA DOTACJI:

1. Dofinansowanie nastąpi w trybie powierzenia realizacji zadania publicznego.

2. W celu wyeliminowania podwójnego dofinansowania, z budżetu Miasta może być przyznana tylko jedna dotacja na realizację konkretnej oferty zgłoszonej do konkursu w ramach poszczególnych zadań.

3. W przypadku zlecania realizacji zadania publicznego organizacjom pozarządowym lub podmiotom, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2019 r. poz. 688), które złożyły ofertę wspólną, w umowie o powierzenie realizacji zadania publicznego wskazane zostaną prawa i obowiązki każdej z organizacji lub podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy, w tym zakres ich świadczeń składających się na realizowane zadanie.

4. Oferent jest zobowiązany do przedstawienia propozycji metod dostosowania sposobu prowadzenia Panelu dla osób o szczególnych potrzebach, o których mowa w Ustawie z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami (formularz oferty pkt.VI inne informacje).

5. Oferent jest zobowiązany do identyfikacji ryzyk związanych z realizacją zadania publicznego oraz wskazania sposobu zapobiegania im w postaci obligatoryjnego załącznika nr 6do oferty.

6. Terminowe złożenie poprawnej i kompletnej oferty nie jest równoznaczne z przyznaniem dotacji.

7. Po rozstrzygnięciu otwartego konkursu ofert, w przypadku, gdy Oferent otrzyma dotację

w wysokości niższej niż wnioskowana, przed podpisaniem umowy oferent oraz UMK dokonują uzgodnień, których celem jest doprecyzowanie warunków i zakresu realizacji zadania publicznego lub odstępują od jego realizacji.

8. Decyzja o przyznaniu dotacji nie jest decyzją administracyjną w rozumieniu przepisów kodeksu postępowania administracyjnego.

9. Warunkiem przekazania dotacji jest zawarcie umowy w formie pisemnej pod rygorem nieważności.

10. Dotacja zostanie przekazana zgodnie z przepisami ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r.

o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 688) 14 dni od dnia podpisaniu umowy dotacyjnej z wyłonionym oferentem.

11. Upoważnieni przedstawiciele Oferenta zobowiązani są do osobistego kontaktu z Wydziałem Polityki Społecznej i Zdrowia w celu potwierdzenia gotowości realizacji zadania publicznego i ustalenia warunków jego realizacji w terminie do 14 dni od ogłoszenia wyników konkursu.

12. Niedotrzymanie powyższego terminu jest równoznaczne z rezygnacją z przyznanej dotacji.

13. Oferent przyjmując zlecenie realizacji zadania zobowiązuje się do wykonania zadania w zakresie i na zasadach określonych w umowie, o której mowa w pkt. 7.

14. Oferent, któremu udzielono dotacji na realizację zadania publicznego będzie zobowiązany do prowadzenia wyodrębnionej ewidencji księgowej środków otrzymanych z dotacji na realizację umowy oraz wydatków dokonywanych z tych środków.

15. Dotacje udzielone z budżetu Miasta wykorzystane niezgodnie z przeznaczeniem, pobrane nienależnie lub w nadmiernej wysokości podlegają zwrotowi do budżetu wraz z odsetkami w wysokości określonej jak dla zaległości podatkowych.

16. Z wykonania zadania objętego umową, oferent sporządza sprawozdanie, zgodne ze wzorem określonym w aktualnym Rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej (załącznik nr 1 do ogłoszenia) w terminach określonych w umowie dotacyjnej.

SPOSÓB I TERMIN SKŁADANIA OFERT:

1. Organizacja pozarządowa zainteresowana udziałem w niniejszym otwartym konkursie ofert, rejestruje się w systemie informatycznym NAWIKUS – Narzędzie Analizy Wartości Kontraktowanych Usług Społecznych, na stronie internetowej pod adresem https://www.gwa.nawikus.krakow.pl/ i tworzy Profil Organizacji.

2. Założony Profil służy do sporządzenia i przesłania oferty za pośrednictwem systemu informatycznego NAWIKUS.

3. Obligatoryjnym jest łączne składanie oferty do otwartego konkursu: w postaci elektronicznej z wykorzystaniem systemu informatycznego NAWIKUS – https://www.gwa.nawikus.krakow.pl/ lub www.nawikus.krakow.pl oraz w wersji papierowej, wygenerowanej przez system informatyczny NAWIKUS.

4. Jeżeli osoby uprawnione do podpisania oferty nie dysponują pieczątkami imiennymi, podpis musi być złożony pełnym imieniem i nazwiskiem (czytelnie) z zaznaczeniem pełnionej funkcji.

5. Termin składania ofert na realizację zadania publicznego upływa 9 marca 2020 roku o godz. 15.00. Oferty należy dostarczyć osobiście, wysłać pocztą lub kurierem w zaklejonych, opieczętowanych pieczęcią Oferenta/Oferentów kopertach wyłącznie do sekretariatu (III piętro) Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia UMK, ul. Dekerta 24, 30-703 Kraków – z zaznaczeniem na kopercie nazwy i adresu oferenta/oferentów oraz tytułu zadania publicznego, którego dotyczy oferta.

6. Oferty złożone w innych lokalizacjach Urzędu Miasta Krakowa lub MJO lub dostarczone po upływie terminu składania ofert (decyduje data wpływu do Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia UMK) uznane będą za niespełniające wymogów formalnych.

 

TRYB I KRYTERIA STOSOWANE PRZY WYBORZE OFERTY ORAZ TERMIN DOKONANIA WYBORU OFERT:

1. Do złożenia ofert w konkursie uprawnione są organizacje pozarządowe oraz podmioty o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie prowadzące działalność pożytku publicznego odpowiednio do terytorialnego zakresu działania Gminy, niedziałające w celu osiągnięcia zysku oraz których działalność statutowa obejmuje działalność wspomagającą rozwój wspólnot i społeczności lokalnych oraz działalność na rzecz organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy, w zakresie określonym w art. 4 ust. 1 – 32a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

2. Warunkiem przystąpienia do konkursu jest wypełnienie właściwego formularza oferty, zgodnego ze wzorem określonym w aktualnym Rozporządzeniu (załącznik nr 2 do ogłoszenia) przy wykorzystaniu generatora wniosków aplikacyjnych dostępnego na stronie internetowej www.gwa.nawikus.krakow.pl lub www.nawikus.krakow.pl

3. Po wypełnieniu formularza, ofertę należy wydrukować, podpisać przez osobę/y upoważnioną/e do reprezentacji i dostarczyć osobiście, wyłącznie do sekretariatu (III piętro) Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia UMK, ul. Dekerta 24, 30-703 Kraków lub przesłać poczta lub kurierem (decyduje data wpływu do Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia).

4. Oferent winien przedstawić ofertę zgodnie z zasadami uczciwej konkurencji, gwarantując wykonanie zadania w sposób efektywny, oszczędny i terminowy.

5. Oferent odpowiada za rzetelność, poprawność i kompletność oferty oraz zawartych w niej informacji.

6. Komisja konkursowa opiniuje oferty najpóźniej do 60 dni od daty określającej końcowy termin składania ofert.

7. Komisja konkursowa proponuje wysokość kwot dotacji w oparciu o kryteria określone w niniejszym ogłoszeniu.

8. Oferta nie podlega ocenie i zostaje odrzucona z powodu następujących błędów formalnych:

1) złożenie oferty po terminie,

2) złożenie oferty w sposób niezgodny z ogłoszeniem konkursu (tj. np. z pominięciem systemu NAWIKUS, przesłanie faksem, e-mailem).

3) złożenie formularza oferty bez wymaganych załączników,

4) złożenie oferty na niewłaściwym formularzu, innym niż określony w ogłoszeniu o konkursie,

5) niewypełnienie wszystkich punktów formularza oferty,

6) złożenie oferty przez organizację pozarządową lub podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, która zgodnie z celami ujawnionymi w Krajowym Rejestrze Sądowym lub innym rejestrze lub ewidencji nie prowadzi działalności w dziedzinie objętej konkursem,

7) złożenie oferty nie w jednoznacznie zdefiniowanym zakresie zadania publicznego,

8) złożenie oferty niepodpisanej przez osoby upoważnione do tego zgodnie z danymi ujawnionymi w Krajowym Rejestrze Sądowym lub w innym dokumencie potwierdzającym status prawny podmiotu i umocowanie osób go reprezentujących. W przypadku zmian osobowych w reprezentacji organizacji pozarządowej lub podmiotów, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie nieujawnionych na dzień składania oferty w KRS, dla wykazania umocowania do działania w imieniu Oferenta należy przedłożyć uchwałę podjętą we właściwym dla Oferenta trybie oraz potwierdzenie złożenia wniosku o dokonanie wpisu zmian w KRS.

9. Komisja konkursowa może żądać od oferentów dodatkowych informacji oraz wyjaśnień dotyczących złożonych ofert, m. in. odnośnie działalności statutowej oferenta w kontekście zakresu zadania publicznego w ogłoszonym konkursie ofert.

10. Komisja dokonuje oceny oferty pod względem formalnym na podstawie karty oceny formalnej stanowiącej załącznik nr 3 do ogłoszenia.

11. Po przeprowadzeniu oceny formalnej oferty, komisja konkursowa sporządza listę ofert spełniających wymogi formalne i listę ofert nie spełniających wymogów formalnych.

12. Komisja konkursowa po zaopiniowaniu ofert spełniających wymogi formalne, przystępuje do ich oceny pod względem merytorycznym, zgodnie z kartą oceny merytorycznej, stanowiącą załącznik nr 4 do ogłoszenia, zawierającą szczegółowe kryteria oceny merytorycznej.

13. Ocena merytoryczna dokonywana jest w oparciu o następujące kryteria:

1) możliwość realizacji zadania publicznego przez organizację pozarządową lub podmioty wymienione w art. 3 ust. ustawy,

2) kalkulację kosztów zadania publicznego, w tym w odniesieniu do zakresu rzeczowego zadania,

3) jakość wykonania zadania i kwalifikacje osób, przy udziale których organizacja pozarządowa lub podmioty określone w art. 3 ust. 3 ustawy będą realizować zadanie publiczne,

4) planowany przez organizację pozarządową lub podmioty określone w art. 3 ust. 3 ustawy wkład własny niefinansowy (w tym osobowy i rzeczowy),

5) analizę i ocenę realizacji zleconych zadań publicznych w przypadku organizacji pozarządowej lub podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy, które w latach poprzednich realizowały zlecone zadania publiczne biorąc pod uwagę rzetelność i terminowość oraz sposób rozliczenia otrzymanych na ten cel środków.

14. Komisja, na każdym etapie swojej pracy, może wezwać do złożenia wyjaśnień w sprawie oferty, osobę wyznaczoną w ofercie do składania wyjaśnień.

15. Ostateczna ocena merytoryczna oferty jest średnią arytmetyczną ocen poszczególnych członków komisji.

16. Ostatecznego wyboru ofert wraz z decyzją o wysokości kwoty dotacji dokonuje Prezydent lub osoba przez niego upoważniona.

17. Każdy w terminie 30 dni od dnia ogłoszenia wyników konkursu może żądać uzasadnienia wyboru lub odrzucenia oferty.

18. Wyniki otwartego konkursu ofert, komórka merytoryczna zamieszcza niezwłocznie:

1) w Biuletynie Informacji Publicznej Miasta Krakowa,

2) na tablicy ogłoszeń Urzędu lub MJO.

oraz udostępnia się je w:

1) miejskim portalu dla organizacji pozarządowych www.ngo.krakow.pl,

2) Systemie Informatycznym NAWIKUS, w portalu: www.nawikus.krakow.pl.

19. Otwarty konkurs ofert może zostać unieważniony w przypadku, gdy:

1) nie zostanie złożona żadna oferta,

2) żadna ze złożonych ofert nie będzie spełniać wymogów zawartych w niniejszym ogłoszeniu.

 

ZASADY UŻYTKOWANIA SYSTEMU NAWIKUS

1. Zgodnie z zarządzeniem nr 2851/2017 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 27.10.2017r. w sprawie wprowadzenia w GMK systemu NAWIKUS – Narzędzia Analizy Wartości Kontraktowanych Usług Społecznych i regulaminu jego funkcjonowania, Generator Wniosków Aplikacyjnych (GWA) jest obligatoryjnym narzędziem pomocniczym w przygotowaniu oferty, urealnienia harmonogramu i kosztorysu oraz sprawozdania z realizacji zadania publicznego.

2. Regulamin działania systemu NAWIKUS określa ww. zarządzenie PMK.

3. Ogłoszenie o konkursie znajduje się w portalu informacyjnym www.nawikus.krakow.pl.

4. Organizacja dokonuje rejestracji profilu na stronie internetowej www.gwa.nawikus.krakow.pl.

5. Rejestracja profilu organizacji musi nastąpić co najmniej 24 godziny przed zakończeniem terminu składania ofert, z pominięciem dni ustawowo wolnych od pracy.

6. Dopiero po stwierdzeniu jakichkolwiek błędów czy zastrzeżeń do poprawnej pracy systemu, organizacja powinna dokonać zgłoszenia na adres nawikus.krakow@um.krakow.pl najpóźniej 12 godzin przed zakończeniem terminu składania ofert określonym w ogłoszeniu z pominięciem dni wolnych od pracy.

7. Oferta złożona w wersji papierowej musi posiadać taki sam prefix, jak ta złożona w systemie.

8. Minimalne wymagania techniczne, które muszą być spełnione, by organizacja mogła korzystać z systemu informatycznego NAWIKUS: komputer z dostępem do Internetu, przeglądarka internetowa z obsługą HTML5 – zalecana Mozilla Firefox/Waterfox (w wersji 44 lub wyższej), Internet Explorer (w wersji 9 lub wyższej), zalecane minimalne ustawienie rozdzielczości ekranu: 1280×1024.

9. Z uwagi na wykorzystywane technologie, zaleca się pracę z jednego loginu w danym momencie, tylko i wyłącznie nad jedną ofertą.

10. Za ważną uznaje się ofertę wysłaną z wykorzystaniem systemu oraz złożoną w wersji papierowej w miejscu wskazanym przez ogłaszającego konkurs.


INFORMACJE O KONKURSIE:

Informacje dotyczące otwartego konkursu ofert można uzyskać od poniedziałku do piątku w godz. 7.30-15.00:

• w pok. nr 6B oraz 7B na parterze lub pod numerem tel. 12/616-51-21 oraz tel. 12/616-60- -14 w przypadku zagadnień dotyczących zasad wypełniania formularza oferty i jej składania,

• w pokoju nr 6B (po wcześniejszej telefonicznej rezerwacji terminu) lub pod numerem tel.12/616-51-21 w zakresie funkcjonowania systemu NAWIKUS.

 

PREZYDENT MIASTA KRAKOWA OGŁASZA NABÓR NA CZŁONKÓW/CZŁONKINIE KOMISJI KONKURSOWEJ:

1. Ogłasza się nabór do komisji konkursowej w celu dokonania oceny ofert złożonych przez organizacje pozarządowe w otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego w zakresie: działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych na realizację zadania pn. „Panel obywatelski na temat form i miejsca uczczenia pamięci Żołnierzy Armii Krajowej”.

2. Komisja konkursowa powoływana jest w celu opiniowania ofert złożonych w ramach otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego określonego w niniejszym ogłoszeniu.

3. W skład komisji konkursowej wchodzi do 7 osób z prawem głosu:

1) Przewodniczący (-ca) komisji – przedstawiciel (-ka) komórki merytorycznej, odpowiedzialnej za dany konkurs,

2) do trzech przedstawicieli (-ek) komórki merytorycznej, w tym zastępca przewodniczącego (-cej),

3) do trzech osób wskazanych przez organizacje pozarządowe, Krakowska Rada Działalności Pożytku Publicznego może rekomendować jedną z nich.

4. Do prac komisji konkursowej przewodniczący (-ca) komisji może zaprosić z głosem doradczym osoby posiadające specjalistyczną wiedzę w dziedzinie obejmującej zakres zadań publicznych, których konkurs dotyczy.

5. W skład komisji konkursowej nie mogą wchodzić osoby wskazane przez organizacje pozarządowe, biorące udział w konkursie.

6. Komisja konkursowa powoływana jest przez Prezydenta lub osobę przez niego upoważnioną w drodze zarządzenia.

7. Prezydent lub osoba przez niego upoważniona wybiera do komisji przedstawicieli/przedstawicielki organizacji pozarządowych i innych podmiotów spośród zgłoszonych wcześniej kandydatur, kierując się przy tym posiadaną przez nich specjalistyczną wiedzą w dziedzinie obejmującej zakres zadania publicznego, którego dotyczy konkurs ofert.

8. Kandydaci/kandydatki muszą spełniać łącznie następujące kryteria:

1) są obywatelami/obywatelkami RP i korzystają w pełni z praw publicznych,

2) nie podlegają wyłączeniu określonemu w art. 24 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. – kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. 2018 r. poz. 2096 ze zm.),

3) mają doświadczenie w przedmiocie określonego zadania publicznego oraz w zakresie działalności organizacji pozarządowych lub podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy,

4) zgłoszą swoją kandydaturę poprzez formularz zgłoszeniowy, stanowiący załącznik nr 5 do ogłoszenia, podpisany i wypełniony przez samego kandydata/kandydatkę lub też przez podmiot zgłaszający kandydata/kandydatkę.

9. Udział w pracach komisji konkursowej jest nieodpłatny i za udział w posiedzeniach jej członkom/członkiniom nie przysługuje zwrot kosztów podróży.

10. Termin zgłaszania kandydatów upływa z dniem 24 lutego 2020 roku o godz. 15.00. Wypełniony formularz zgłoszeniowy wraz z załącznikami należy składać w sekretariacie (III piętro) Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia UMK, ul. Dekerta 24, 30-703 Kraków lub przesłać pocztą elektroniczną na adres: sz.umk@um.krakow.pl.

11. Pracownicy komórki merytorycznej powoływani do komisji konkursowej przez Prezydenta oraz pracownicy MJO powoływani do komisji konkursowych przez Dyrektora MJO są zobowiązani do wypełnienia jedynie oświadczenia o bezstronności przy opiniowaniu ofert w stosunku do oferentów biorących udział w konkursie ofert.

 

WAŻNE DOKUMENTY:

1. Regulamin przeprowadzania przez Gminę otwartych konkursów ofert na realizację przez organizacje pozarządowe zadań publicznych określa zarządzenie nr 661/2019 Prezydenta z dnia 28.03.2019 r.

2. Tryb powoływania i zasady działania komisji konkursowych do opiniowania ofert

w otwartych konkursach ofert określa załącznik nr 1 do Programu Współpracy Gminy miejskiej Kraków na rok 2019 z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami określonymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, przyjęty uchwałą nr XXX/792/19 Rady Miasta Krakowa z dnia 5 grudnia 2019 r.

3. Obowiązujące formularze oferty i sprawozdania z realizacji zadania dostępne są na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Miasta Krakowa: www.bip.krakow.pl, w miejskim portalu dla organizacji pozarządowych: www.ngo.krakow.pl, a także w siedzibie Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia UMK, ul. Dekerta 24, 30-703 Kraków.

 

Podmiot publikujący:
WYDZIAŁ POLITYKI SPOŁECZNEJ I ZDROWIA
Osoba odpowiedzialna:
ELŻBIETA KOIS-ŻUREK – DYREKTOR WYDZIAŁU
Osoba publikująca:
KAMILA NOWAK
Data wytworzenia:
2020-02-17
Data publikacji:
2020-02-17
Data aktualizacji:
2020-02-17